Kal z čištění komunálních odpadních vod není z pohledu obsahu koronavirů infekčním odpadem. Zatím nebyl popsán přenos z člověka z exkrementů. Kaly jako takové jsou navíc na kompostárny dodávky často jako nějakým způsobem upravené či hygienizované.

Toto prohlášení bylo zpracováno na základě dotazu jednoho z členů naší asociace, zda-li kaly z čištění komunálních odpadních vod mohou být po rozšíření nemoci COVID 19 infekční. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje následně sdělila, že nikoliv a zmínila, že přenos při zpracování lidských exkrementů nebyl dosud prokázán.

Dále přikládáme materiál z webu Statního zdravotního ústavu:

Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID-19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod.