Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Kompostářská asociace z. s.

Poslání naší asociace:

 • podpora našeho oboru a zastupování našich členů v odborných, právních a organizačních otázkách v oblasti rozvoje kompostování,
 • vyjednávání s orgány státní správy ve věcech tvorby a změn v oblasti legislativy a dalších koncepčních pravidel v dpadovém hospodářství v užším zaměření na problematiku bioodpadů,
 • zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů našich členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru,
 • pořádat semináře, odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce,
 • zajišťovat chod webových stránek spolku,
 • mediální podpora rozvoje kompostování v ČR,
 • vydávat … občasník … newsletter
 • organizace konference zaměřené na oblast zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kompostování
 • spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,
 • spolupráce v oblasti aplikace výzkumu a inovací do praxe

Činnost spolku

 • organizace konferencí, seminářů a poradenství týkající se podpory rozvoje kompostování,
 • podpora a zastupování svých členů v odborných, právních a organizačních otázkách v oblasti rozvoje kompostování,
 • mediální podpora rozvoje kompostování v ČR
 • spolupráce v oblasti aplikace výzkumu a inovací do praxe

Dokumenty spolku

Informační list kompostárny

(využíván jako informace o žadateli a zároveň pro databázi kompostáren, která je zpracovávána Výzkumným ústavem zemědělské techniky v.v.i.)

Zapojte se do činnosti naší „Kompostářské asociace“ a podílejte se na rozvoji našeho oboru!