Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Tiskové zprávy

26.9.2022 – Závěrečná zpráva z konference Biologicky rozložitelné odpady 2022

Termín konání konference: 21. – 23. 9. 2022

Pracovní program konference

Exkurze

První den byly na programu exkurze. Jako první byla cca 40 účastníkům účastníkům představena bioplynová stanice firmy Energy financial group a.s. v Rapotíně. Prezentace proběhla z důvodu nutné opravy „havarijní situace v provozu bioplynové stanice“ v konferenčním sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde nás přivítal Ing. Josef Suchánek, hejtman kraje a Ing. et Ing. Martin Šmída, radní pro zemědělství a životní prostředí. Vedle vlastního provozu bioplynové stanice byl prezentován rovněž nový projekt na sběr gastroodpadů.

Druhá část exkurze proběhla na kompostárně firmy Recovera Využití zdrojů a.s., která v Rapotíně provozuje vedle skládky a třídírny papíru rovněž kompostárnu, kde se zpracovává vedle komunálních biologicky rozložitelných odpadů v malém množství i kal z ČOV. Účastníci byli seznámeni s jejich pohledem na provoz zařízení a rovněž byli informováni o možnostech následného využití jimi vyrobeného kompostu ve spádovém regionu.

V obou provozech byla v rámci následné diskuze představena jak minulost obou zařízení, tak rámcově nastíněn jejich další budoucí rozvoj. Řada otázek směřovala ke zkušenosti s odbytem jejich výstupu digestátu/kompostu, který mají oba provozy kontinuálně zajištěn.

Věříme, že cenné zkušenosti obou provozovatelů pomohou dalším provozovatelům zařízení ke sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů a provozovatelům kompostáren k zajištění lepšího služeb v oblasti nakládání s bioodpady.

Konference – 1. den

Ve čtvrtek 22. září byla následně slovy předsedy Kompostářské asociace, z.s. zahájena vlastní konference. Na úvod bylo rovněž poděkováno za spolupráci a udělení záštity a finanční podpory Ministerstvu zemědělství v čele s ministrem Ing. Zdeňkem Nekulou a dalším institucím.

Následovali již jednotlivé přednášky a prezentace odborníků z řad úřadů, vysokých škol a soukromé sféry.

Níže uvádíme jejich výčet s názvem prezentace:

 • MŽP – Veronika Jarolímová – Nakládání s bioodpady v regionech
 • Mze – Petr Jílek – Možnosti využití kompostu v kontextu strategie Evropské komise „Farm tork“
 • Mze – Michaela Budňáková – Novinky v české a evropské legislativě hnojiv
 • UKZUZ – Miroslav Florián – Využití kompostů v zemědělské praxi
 • UKZUZ – Kamila Řebíčková – „Stanovení počtu klíčivých semen plevele v kompostech“
 • Kokoza – Kristýna Mrkvičková – Implementace nakládání s bioodpady dle odpadového zákona ve městech
 • SFŽP – Klára Malíková – Dotační možnosti do oblasti zpracování bioodpadů a aplikace kompostů
 • ENKI, o.p.s. – Jan Pokorný – Obnova úrodnosti půdy uzavíráním oběhu vody, živin a uhlíku v probíhající klimatické změně
 • ČZU – Aleš Hanč – Osud mikropolutantů během kompostování a vermikompostování čistírenských kalů
 • Univerzita Karlova, Dekonta, a.s. – Petra Innemanová – Hygienizace čistírenských kalů pomocí vermikompostování
 • Pražské služby, a.s. – Robert Göllner – Zkušenosti se sběrem separovaných bioodpadů v Praze
 • Sweco Hydroprojekt a.s. – Karel Hartig, Miroslav Kos – Nakládání s čistírenskými kaly v Evropě
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko – RNDr. Jan Nedělník – Bioekonomika jako nástroj transformace udržitelné zemědělské produkce

Konference – 2. den

Třetí den konference byl věnován ve spolupráci s agenturou ZERA, z.s. problematice nakládání a kompostování kalů z čistíren odpadních vod a rovněž přímé aplikaci kalů na zemědělskou půdu.

Níže uvádíme výčet přednášejících odborníků s názvem prezentace:

 • Mze – Michaela Budňáková – Využívání čistírenských kalů v zemědělství z pohledu MZe
 • MŽP – Veronika Jarolímová – Využívání čistírenských kalů z pohledu MŽP a dotační možnosti při aplikaci kompostů a kompostování bioodpadů
 • ÚKZÚZ – Jakub Kovářík – Schvalovací proces programů použití kalů pro aplikaci na zemědělské půdě a monitoring kalů ČOV.
 • ZERA – Olga Křížová – Technologie úpravy kalů, legislativa, praxe kompostování
 • ČZU v Praze – Jindřich Černý – Agronomické využití kalů – výsledky dlouhodobých pokusů
 • SOVAK – Martin Grygara – LPIS – MZe – vrstva ploch vhodných pro aplikaci kalů

Na závěr konference poděkoval předseda Kompostářské asociace všem přednášejícím a účastníkům a konference byla formálně ukončena.

Výstupy z konference

V rámci konference byla účastníkům exkurzí představena technologie bioplynové stanice a projekt na svoz gastroodpadů. Dále byla představena technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů a kalů v rámci menší regionální kompostárny.

Byly představeny dva typy technologií a následná debata ukázala, že řada účastníků se ve vlastních zařízeních potýká s řadou problému, které mohly být následně diskutovány mezi účastníky a rady „zkušenějších“ provozovatelů jim mohou pomoci v jejich vlastních provozech.

Vlastní konferenční dny pak nabídly jak informace obecnějšího rázu týkající se problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpadů a kalů z komunálních čistíren odpadních vod, tak praktické informace k provozu ke sběru a svozu bioodpadů a provozu kompostárenského zařízení.

Zazněli prezentace jak od Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí. Obě se týkali jak legislativního rámce zpracování bioodpadů, tak následné aplikace organických hnojiv – kompostů na zemědělské půdy.

O významu organické hmoty pro půdu v obecné rovině informovali zástupci univerzit. Zájem se soustředil rovněž na problematiku vermikompostování a jeho významu pro odbourání některých polutantů, které se mohou například v kalech z ČOV objevit.

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula.
Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Zapojte se do činnosti naší „Kompostářské asociace“ a podílejte se na rozvoji našeho oboru!